saigonphutho

Số điện thoại:

0210 3650 688

Email:

saigonphutho@gmail.com

Hỗ trợ online:

0210 3650 686

Thông cáo báo chí

Thông tin cổ đông

Tin tức

chính sách chất lượng công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ

Mời quý vị xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B8l8GZv81toadEZRSERvcmpNdU0/view?usp=sharing

chính sách môi trường công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ

Mời quý vị xem chi tiết tại đây. https://drive.google.com/file/d/0B8l8GZv81toacGJkT09nMExpdWM/view?usp=sharing

chính sách an toán thực phẩm công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ

Mời quý vị xem chi tiết tại đây: http://drive.google.com/file/d/0B8l8GZv81toaRHItZ3QzQWVUWDQ/view?ts=58bcda7