THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

11/16/2015 1:59:00 PM / Đăng bởi Sài gòn phú thọ / (0) Bình luận

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

  THÔNG BÁO
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
Tên Công ty                                           :  Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ
Địa chỉ                                      : Khu Công nghiệp Trung Hà – Tam Nông – Phú Thọ
Thời gian họp:   Bắt đầu lúc 7h00, chủ nhật, ngày 05/4/2015.
Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:  Từ 7h00 đến 8h00.
Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà khách Trung ương, số 8 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội.
Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ có tên trong danh sách chốt ngày 05/3/2015.
Nội dung chính của Đại hội:
1.         Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
2.         Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS;
3.         Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
4.         Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2014, trích lập các Quỹ năm 2014 và thù lao HĐQT, BKS 2014;

Gửi bình luận: